Гэрээ, санамж бичиг байгуулах

ШУТИС, Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль нь Электроник, техник хангамж болон програм хангамж, технологийн шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн технологуудыг Монгол улсад хөгжүүлэх, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэхэд хамтран ажиллах, оюутнуудад дээрх чиглэлээр практик дадлага эзэмшүүлэх, мөн энэ чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажлыг материаллаг баазаар хангах чиглэлээр гадаад, дотоодын төрийн өмчийн байгууллага, үүрэн холбооны оператор, телевиз, кабель болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан гадаад, дотоодын хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна.

МХТС нь Сургууль ба ажил олгогчдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, оюутнуудыг үндсэн болон цагийн ажилд зуучлах, дадлага хийлгэх, профессор багш, судалгааны багуудтай ажил олгогчидтой хамтран судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх боломжийг нэмэгдүүлэх, ажил олгогчдын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах, харилцан мэдээлэл солилцох зорилгоор "Ажил олгогдчын өдөрлөг"-ийг жил бүр зохион байгуулж байна. 

Ирээдүйд танай байгуулагад ажиллах мэргэжилтний чадамжийг дээшлүүлэх сургууль, ажил олгогчдын хамтыг ажиллагааг дээшлүүлэх зорилго бүхий энэхүү үйл ажиллагаанд оролцохыг хүсвэл дараах мэдээллийг ирүүлэх боломжтой. 

Хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг байгуулах (template DOCX) ТАТАЖ АВАХ