Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалт

 

Дотоод чанарын баталгаажуулалтын бодлого, журам, хөтөлбөр, төлөвлөгөө

ШУТИС-ийн дүрмийн 4.14.2, 10.2 дахь заалт, ШУТИС-ийн Захирлын 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/209 тоот тушаал, ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ШУТИС-ийн “Чанарын бодлого”, “Чанарын зорилтод хүрэх төлөвлөгөөг” тус тус баталсан. Доорх линкээс чанарын бодлого, журам, хөтөлбөртэй танилцах боломжтой.

ШУТИС-ИЙН ЧАНАРЫН БОДЛОГО, ЗОРИЛТ

ШУТИС-ИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ, БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ

ШУТИС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

ШУТИС-ИЙН ДОТООД ХЯНАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ

ШУТИС-БАС нь ШУТИС-ийн захирлын 2020 оны 01-р сарын 20-ны өдрийн дугаар №А/46 тушаалаар батлагдсан “Чанарын менежментийн гарын авлага”-ыг 2020 оны 01-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. “ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ГАРЫН АВЛАГА”-ыг дээрх линкээр дарж үзэх боломжтой.

Дотоод чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэхийн тулд доорх 4 түвшинд үйл ажиллагааг төлөвлөн ажилладаг.

  • Дотоод чанарын баталгаажуулалтад оролцогч болон сонирхогч  талуудын оролцоо
  • Хөтөлбөрийн үнэлгээнд хийсэн судалгааны үр дүнгүүд

Нэмэлт холбоос

  • ДБСБ-ийн дотоод чанарын баталгаажуулалтын зөвлөмж ЭНД дарж үзнэ үү.
  • Сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн нийтлэг шалгуур, шаардлага ЭНД дарж үзнэ үү.