Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Эрдэм шинжилгээний алба нь хичээлийн жил бүрийн эхэнд ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний төлөвлөгөөтэй уялдуулан салбар сургуулийнхаа төлөвлөгөөг батлуулан ажилладаг. 

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ

2022-2023  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ