Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Тус сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, инновацын алба нь хичээлийн жил бүрийн эхэнд ШУТИС-ийн Сургалтын нэгдсэн хуанли, ШУТИС-ийн Оюутны үйлчилгээний нэгдсэн хуанли, ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хуанлитай тус тус уялдуулан салбар сургуулийнхаа төлөвлөгөөг батлуулан ажилладаг.