Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалт

Суралцахуйн үр дүнгүүдийг тасралтгүй сайжруулах зарчим

Cуралцахуйн үр дүнгүүдийг үнэлэх үнэлгээний аргууд