“Төгсөлтийн тайлан бичихэд LATEX  хэрэглэх нь” сэдэвт сургалт

Хамгаалах бакалавр, магистр оюутнууд төгсөлтийн дипломын болон судалгааны ажлын бичиг баримтыг LaTeX програмаар боловсруулдаг. Үүнд зориулсан сургалтыг Microsoft Team-ийн LaTeX сургалт МХТС нэртэй ангид цахимаар зохион байгуулна. (Бүх оюутан хамрагдах боломжтой, нээлттэй)

  1. Ангид нэвтрэх код: tza6pgz
  2. Оюутан нарыг хамгаалалтын НБД, зөвлөх багш нар бүртгэж, уг ангид оруулна. Багш нартайгаа холбогдоно уу. Дэлгэрэнгүй хөтөлбөр, нэвтрэх хаягийг www.sict.edu.mn, таны и-мэйл, TEAMS, МХТС-ийн ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ-д байрлуулав.

Сургалт, дадлагажуулах хуваарь: (TEAMS-р)

Суурь: 2021.12.14-16 нд өглөө бүр 07.30-09.00 цагт.

Дадлагажуулалт: 2021.12 сарын 18, 20, 22, 24, 26-нд өглөө бүр 07.30-09.00 цагт.

ШУТИС-ийн МХТС-ийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч салбар, нэгж,

хамгаалалтын нарийн бичгийн дарга нар. 2021.12.12.