Хэрэгжиж байгаа төслүүд
Д/д Төслийн төрөл, санхүүжүүлэгч Шинжлэх ухааны салбар Төслийн нэр Хугацаа Төслийн удирдагчийн овог, нэр
1 Хамтарсан төсөл Нийгэм ОХУ, Монгол Улсын хил дамнасан нутаг дэвсгэрт байгаль орчны үйл явц тээврийн хүртээмж, түүний нийгэм, эдийн засгийг загварчлах салбар хоорондын сүлжээний платформ бий болгох 2020-2023 Д.Золзаяа
2 Хамтарсан төсөл, ШУТ Байгаль Олон өгөгдлийн уусалд суурилсан синергистик эмийн хослолын ухаалаг таамаглалын загвар боловсруулах, турших судалгаа  (эхинококкозисийн эсрэг тохиолдол) 2020-2023 И.Цэрэн-Онолт
3 БШУЯ Техник Онцгой байдлын үеийн IoT-д суурилсан хяналтын систем хөгжүүлэх 2020-2023 Л.Эрдэнэбаяр
4 НҮБ Техник Urban mobility application for Erdenet city 2021-2022 Д.Золзаяа
5 Жайка, Япон ЗГ Техник MJEED 1000 2018-2023 Г.Хишигжаргал
6 Коика, БНСУ ЗГ Техник Building SICT capacity 2019-2024 Н.Чулуунбанди
7 Энэтхэг ЗГ Техник Аутсорсинг төв 2021-2024 Н.Чулуунбанди