Зохион байгуулагдах хурал, семинар

1.  MUST Robocon сорилго  http://sict.edu.mn/r/24/23 

2. MMT 2022 http://mmt.edu.mn/