Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Эрдэм шинжилгээний алба нь хичээлийн жил бүрийн эхэнд ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний төлөвлөгөөтэй уялдуулан салбар сургуулийнхаа төлөвлөгөөг батлуулан ажилладаг. 

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ

2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ